Atteikuma politika

Izņemot zemāk norādītos gadījumus, PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci). Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā.

Ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kurā pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.

PIRCĒJS pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē PĀRDEVĒJU, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

PIRCĒJS nosūta preci atpakaļ PĀRDEVĒJAM vai nodod to PĀRDEVĒJAM vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis PĀRDEVĒJAM atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

PIRCĒJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Naudas atgriešana:

PĀRDEVĒJS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis informāciju par PIRCĒJA lēmumu atkāpties no PASŪTĪJUMA, atmaksā PIRCĒJAM viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā PIRCĒJA samaksātos piegādes izdevumus. PĀRDEVĒJS minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja PIRCĒJS.

PIRCĒJS sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad PĀRDEVĒJS ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis PIRCĒJU, ka tam jāsedz izmaksas.

Nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, ja:

PIRCĒJS nevar izmantot Atteikuma tiesības LR MK noteikumu Nr. 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras PĀRDEVĒJS nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

PIRCĒJS ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;